Privacy Statement

Hoe en waarom verzamelt DFM Auctions persoonsgegevens?

DFM Auctions verzamelt persoonsgegevens bij de uitvoering van haar werkzaamheden. In de meeste gevallen gaat het om gegevens die zij opvraagt bij de betrokkene of die de betrokkene uit zichzelf verstrekt. Denk daarbij aan een eerste telefoongesprek tussen DFM Auctions en een (potentiele) klant of aan de situatie dat een (potentiele) klant een mailtje stuurt aan DFM Auctions.

Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat DFM Auctions zo zorgvuldig mogelijk te werk. Een essentieel onderdeel van die zorgvuldigheid is transparantie. DFM Auctions vindt het belangrijk dat derden en betrokkenen inzicht hebben in de manier waarop zij persoonsgegevens gebruikt en de achterliggende redenen daarvoor. Daarom heeft zij dit statement opgesteld. Als u na lezing van dit Statement nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met DFM Auctions. Dat geldt natuurlijk ook als u één van de hieronder beschreven rechten zou willen uitoefenen of als u een klacht heeft. Het volledige adres en de naam van de contactpersoon vindt u onderaan dit statement.

Wie is DFM Auctions precies?

DFM Auctions geldt als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60578394, gevestigd aan de Handelsweg 2 te Lopik, bereikbaar op telefoonnummer +31(0)348-724033 en per mail op info@dfm-auctions.com.

Heeft DFM Auctions een Functionaris Gegevensbescherming?

DFM Auctions heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Zij heeft wel een medewerker aangewezen die als eerste aanspreekpunt geldt waar het gaat om privacy en persoonsgegevens. Het betreft de heer Erkelens. Het volledige adres vindt u onderaan dit statement.

Welke persoonsgegevens verwerkt DFM Auctions en waarom doet zij dat?

DFM Auctions verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, om verschillende redenen. De gegevens die zij het meest verwerkt zijn:
 • Identificatiegegevens (naam, mailadres, contactpersoon, telefoonnummer, kvk-nummer)
 • Locatiegegevens (post- en/of vestigingsadres)
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer, betaalgegevens).
Bij een sollicitatie verwerkt DFM Auctions nog aanvullende gegevens, namelijk
 • Samenstelling gezin, opleiding en vorming
Als je de website van DFM Auctions bezoekt, verwerkt zij ook nog andere gegevens dan hiervoor aangegeven. Dat kan gaan om:
 • Jouw IP-adres, locatie, samenstelling van het gezin, vrijetijdsbesteding en interesses en persoonlijke kenmerken (leeftijdscategorie, interessegebieden, inkomenscategorie).
Het eerste hoofddoel van deze verwerking is om een overeenkomst met de klant tot stand te kunnen brengen. Daarvoor moeten DFM Auctions en de klant immers met elkaar kunnen communiceren. Denk bijvoorbeeld aan het inventariseren van de wensen van de klant en het opstellen van een offerte.

Het tweede hoofddoel is om de gesloten overeenkomst uit te kunnen voeren. Denk daarbij bijvoorbeeld om periodiek overleg over de voortgang.

Het derde hoofddoel is om facturatie van de werkzaamheden c.q. dienstverlening mogelijk te maken, alsook om betaling (en desnoods incasso) te faciliteren.

Het vierde hoofddoel is marketingactiviteiten uitvoeren met als doel meer klanten te krijgen of een grotere naamsbekendheid te verwerven. Het laatste hoofddoel is om de klant te kunnen informeren over ontwikkelingen die relevant voor hem of haar kunnen zijn.

Mág DFM Auctions die gegevens verwerken?

DFM Auctions verwerkt persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte gevraagd wordt, als een bestelling geplaats wordt of als DFM Auctions zelf een bestelling plaatst. Verder verwerkt DFM Auctions persoonsgegevens als haar eigen belangen dat rechtvaardigen. Dat zal het geval zijn als het voor DFM Auctions redelijkerwijze onmogelijk is om haar werkzaamheden uit te voeren zonder die gegevens te verwerken. Ten slotte vraagt DFM Auctions in sommige gevallen (ook nog) toestemming om de gegevens te mogen gebruiken. De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus
 1. Dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.
 2. Dat verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van DFM Auctions (of een derde).
 3. Dat betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking.
Ten aanzien van categorie (ii) geldt dat het in alle gevallen gaat het om verwerkingen die voor DFM Auctions noodzakelijk zijn om haar dienstverlening te kunnen realiseren. Zij kan simpelweg haar werkzaamheden niet doen en zij kan niet communiceren zonder gebruik te maken van de persoonsgegevens van de klant. Daarom heeft zij een gerechtvaardigd belang bij die verwerkingen. DFM Auctions meent dat dit belang, wanneer het wordt afgewogen tegen het belang van de betrokkene, voorrang moet krijgen. Redengevend daarbij zijn twee overwegingen. Ten eerste het feit dat DFM Auctions uit ervaring weet dat dergelijke verwerkingen in de regel niet op bezwaren stuiten. DFM Auctions neemt dat daarom tot uitgangspunt. Ten tweede het feit dat DFM Auctions de gegevens niet langer dan nodig bewaart. Om niettemin de rechten van de betrokkene zoveel als mogelijk te respecteren, maakt DFM Auctions alleen gebruik van de gegevens die noodzakelijk zijn om het doel te verwezenlijken.

Ten aanzien van categorie (iii) geldt dat gegeven toestemming te allen tijden weer ingetrokken kan worden, zonder opgaaf van reden.

Komen die persoonsgegevens ook bij anderen terecht?

DFM Auctions zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen waar zij mee samenwerkt. Dat zijn zogenaamde ’verwerkers’. Met die verwerkers heeft DFM Auctions overeenkomsten gesloten. Die dienen om te waarborgen dat die verwerkers (net zoals DFM Auctions zelf) zorgvuldig met die gegevens omgaan. Zo is die verwerker op grond van die overeenkomst bijvoorbeeld verplicht om te zorgen voor deugdelijke beveiliging, om vertrouwelijk met die gegevens om te gaan en om de gegevens te vernietigen.

DFM Auctions beoogt niet om persoonsgegevens te delen met andere partijen dan verwerkers. Zij voorziet hoogstens dat er, in een enkel geval, informatie gedeeld zal worden met (een andere) medewerker van de klant of met een partijen die in een directe relatie staan tot de klant.

Blijven de persoonsgegevens in Europa?

In dit kader wordt gesproken van de Europese Economische Ruimte (EER). Die bestaat uit de landen van de EU, aangevuld met Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Alle landen die daarbuiten vallen, gelden als een ‘derde land’. DFM Auctions geeft geen persoonsgegevens door aan derde landen. De persoonsgegevens blijven in beginsel dus in Europe. Als er in een uitzonderlijk geval toch sprake is van doorgifte aan een ‘derde land’ dan zal dat alleen gebeuren naar een land waarvan op Europees niveau uitdrukkelijk is vastgesteld dat daar een passend niveau van persoonsgegevens gewaarborgd is.

Hoe lang blijven de gegevens bewaard?

DFM Auctions bewaart de gegevens die door haar verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn. De precieze termijnen zijn opgenomen in het register van verwerkingsactiviteiten dat DFM Auctions heeft opgesteld.

Bij de vaststelling van de toepasselijke termijnen is DFM Auctions allereerst uitgegaan van wettelijke (minimum) termijnen. Denk daarbij aan de wettelijke plicht om boekhoudkundige informatie te bewaren. Voorts heeft DFM Auctions waar mogelijk aansluiting gezocht bij de bewaartermijnen die zijn opgenomen in het Vrijstellingsbesluit Wbp. Zo geldt ten aanzien van de contactgegevens van de klant een bewaartermijn die loopt tot maximaal één jaar na beëindiging van de relatie tussen partijen. Ten slotte heeft DFM Auctions zich bij de vaststelling van de bewaartermijnen laten leiden door haar belangen en die van haar klanten. Zo kan het bijvoorbeeld voor beide partijen belangrijk zijn dat stukken waarin (nadere) afspraken zijn vastgelegd langer dan twee jaar bewaard blijven. Als dergelijke stukken (denk bijvoorbeeld aan mailcorrespondentie) persoonsgegevens bevatten, blijven die dan dus ook bewaard.


Cookies

DFM Auctions maakt op haar veilingwebsite gebruik van technische, functionele en analytische cookies om de veilingwebsite beter te laten functioneren en om uw bezoek aan de veilingwebsite gebruikersvriendelijker te maken. Zo hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te voeren als u bij ons terugkomt.

Een cookie is klein tekstbestandje dat de informatie verzamelt die nodig is voor het juist functioneren van onze website en het optimaliseren van uw bezoek aan DFM Auctions. Ze worden bij uw bezoek aan onze website naar uw computer, laptop, telefoon of tablet gestuurd. Deze cookies stellen DFM Auctions in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en om haar dienstverlening (waar mogelijk) aan te passen aan uw wensen.


Welke rechten heb ik?

Volgens de wet bent u een ‘betrokkene’ en betrokkenen hebben een aantal concreet omschreven wettelijke rechten. U kunt bij DFM Auctions een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als DFM Auctions uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met:

DFM Auctions
De heer Erkelens
Handelsweg 2, Lopik
+31(0)348-724033
info@dfm-auctions.com

DFM Auctions zal binnen een maand reageren op uw bericht.

Als u meent dat DFM Auctions handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

Is er bij DFM Auctions sprake van geautomatiseerde besluitvorming?

Er vindt bij DFM Auctions geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Wat moet ik nog meer weten?

 1. Om een deugdelijk privacybeleid te kunnen voeren, heeft DFM Auctions een register opgesteld van alle manieren waarop zij persoonsgegevens verwerkt. Per verwerking zijn o.a. het doel, de grondslag en de bewaartermijn opgenomen. Wanneer u meent dat u met deze Privacy Statement onvoldoende bent voorgelicht, kunt u verzoeken om inzage in dat register.
 2. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft DFM Auctions passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Een omschrijving daarvan is ook opgenomen in het verwerkingsregister. DFM Auctions beoordeelt periodiek of deze maatregelen nog afdoende zijn.
 3. Het privacybeleid van DFM Auctions ziet ook op zaken die los staan van haar relaties met haar klanten. Zo geldt er bijvoorbeeld ook een bewaartermijn voor gegevens van sollicitanten.
 4. DFM Auctions zorgt ervoor dat al haar medewerkers bekend zijn met haar privacybeleid en dat zij ook doordrongen zijn van het belang daarvan. Alle werknemers zijn verplicht om persoonsgegevens geheim te houden.
 5. Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit Statement te wijzigen. DFM Auctions heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om dit Statement af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

Versie 20-05-2019
DFM Auctions gebruikt cookies op haar veilingwebsite om de site beter te laten functioneren en gebruiksvriendelijk te maken voor uw bezoek aan de website. Zo hoeft u bij terugkeer op onze site niet nogmaals dezelfde informatie in te vullen. Een cookie is een klein tekstbestand dat de informatie verzamelt die noodzakelijk is voor het functioneren van onze website en de optimalisatie van uw bezoek aan DFM Auctions. Deze bestanden worden naar uw computer, laptop, telefoon of tablet verstuurd wanneer u onze website bezoekt. Deze cookies stellen DFM Auctions in staat om informatie over het gebruik van onze diensten te verzamelen en om (waar mogelijk) onze diensten aan te passen aan uw behoeften. Lees meer