Regels en Voorwaarden

Artikel 1. Definities

(Af)levering

De aflevering bestaat uit het - op een door DFM Auctions vastgesteld(e) tijdstip(pen)  ter beschikking stellen van de kavels aan de koper of diens gemachtigde.

Algemene Voorwaarden

De onderhavige voorwaarden welke steeds van toepassing zijn op overeenkomsten met DFM Auctions.

Bieder

Een geregistreerde gebruiker die op de veilingwebsite een bod uitbrengt.

Bod

Elk geboden bedrag door (een) gebruiker in de veiling voor een kavel.

DFM Auctions

Dairy & Food Machinery Auctions

Gebruiker

Degene die zich op de website heeft geregistreerd.

Gebruikersovereenkomst

De overeenkomst tussen DFM Auctions en gebruiker.

Gemachtigde

Iemand die als vertegenwoordiger namens de koper optreedt.

Kavel

Een zaak die, of een aantal zaken dat, tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag

Datum en tijdstip waarop de gebruiker/bieder de mogelijkheid heeft de kavel(s) te bekijken en indien mogelijk nader te inspecteren.

Koopovereenkomst

De koopovereenkomst tussen de verkoper en de koper.

Koopsom

Het bedrag van het hoogste -toegewezen- bod verhoogd met opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper

De gebruiker aan wie de kavel is toegewezen.

Persoonsgegevens

De door gebruiker verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn waaronder naam/adres/woonplaats en emailadres die verstrekt dienen te worden om als gebruiker te kunnen bieden op een veiling.

Registratie

Aanmelding van gebruiker op de veilingwebsite door middel van het volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Specifieke online veilingvoorwaarden

Eventuele andere, aanvullende of afwijkende geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website voor de betreffende veiling.

Toewijzing

De verklaring van DFM Auctions dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen. Verkoper machtigt DFM Auctions onherroepelijk om namens verkoper zaken aan de koper(s) toe te wijzen en te verkopen.

Veiling

De door DFM Auctions georganiseerde verkoop via internet van roerende zaken.

Verkoper

Degene(n) in wiens/wier opdracht een kavel wordt geveild.

Website

De veilingwebsite: www.dfm-auctions.com waarmee DFM Auctions haar veilingdienst aanbiedt en die in stand gehouden wordt door DFM Auctions.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere door DFM Auctions gehouden veiling en op de relatie tussen gebruiker/bieder/koper/verkoper enerzijds en DFM Auctions anderzijds bij het gebruik van de website.

2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden , met uitzondering van specifieke online veilingvoorwaarden, is uitgesloten.

2.3 Toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van gebruiker/bieder/koper/verkoper, van welke aard dan ook, is uitgesloten.

2.4 Elke gebruiker/koper geeft door het deelnemen aan een veiling te kennen bekend te zijn en in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. De registratie en het gebruik

3.1 Om te kunnen deelnemen aan een (online-) veiling moet de koper/bieder zich registreren via www.dfm-auctions.com. Registratie op de website stelt gebruiker onder andere in staat de voortgang van veilingen via de website te volgen. De gebruikersovereenkomst is persoonlijk, en kan niet worden overgedragen. Bij de registratie verstrekt gebruiker zijn/haar persoonsgegevens aan DFM Auctions en kiest hij/zij zelf een wachtwoord voor toegang tot de website van DFM Auctions.

3.2 Gebruiker dient meerderjarig te zijn en bevoegd om rechtshandelingen te verrichten.

3.3 Gebruiker verklaart de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld tijdens de registratie en zal indien door DFM Auctions verzocht zich op een behoorlijke wijze legitimeren. Tevens is gebruiker verplicht om DFM Auctions op de hoogte te brengen van de wijzigingen van zijn/haar persoonsgegevens. Deze wijzigingen dient de gebruiker direct door te geven aan DFM Auctions.

3.4 DFM Auctions bevestigt de registratie per e-mail aan gebruiker op het door deze opgegeven e-mail adres, waarna gebruiker zich met behulp van zijn/haar gekozen wachtwoord toegang kan verschaffen tot de veiling op de website. De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan gebruiker gebruik maakt bij een veiling zijn strikt persoonlijk en mogen door gebruiker niet aan derden worden overgedragen.

3.5 Gebruiker verplicht zich zich na toegang tot de website behoorlijk te gedragen en geen schade toe te brengen aan de website of aan andere gebruikers daarvan. Als de gebruiker vreest dat een ander zijn wachtwoord kent, dient gebruiker DFM Auctions hiervan direct op de hoogte te stellen. DFM Auctions blokkeert in dat geval verdere toegang om misbruik in naam van de gebruiker te voorkomen. De gebruiker zal hierna op diens verzoek een nieuw wachtwoord ontvangen. Gebruiker is aansprakelijk voor alle handelingen die op de website plaatsvinden nadat daar toegang is verkregen met behulp van het wachtwoord van gebruiker en gebruiker zal DFM Auctions vrijwaren en schadeloos stellen voor alle schade die voortvloeit uit misbruik en/of gebruik van wachtwoord en/of gebruikersnaam.

3.6 DFM Auctions heeft het recht een registratie te weigeren zonder opgaaf van redenen.

3.7 DFM Auctions heeft het recht een registratie te beëindigen zonder opgaaf van redenen, in ieder geval indien sprake is van surséance betaling, faillissement, stilleggen of liquideren van de onderneming door gebruiker , (vermoeden van) vervalsing of misbruik door gebruiker.

3.8 Indien blijkt dat DFM Auctions vanwege publiekrechtelijke restricties geen zaken kan doen met gebruiker heeft DFM Auctions het recht registratie te weigeren, op te schorten om nader onderzoek te doen hieromtrent of de overeenkomst te beeindigen.

3.9 DFM Auctions neemt de door haar verkregen persoonsgegevens op in een daartoe aangehouden administratie. Door registratie op de website geeft gebruiker toestemming voor het gebruik en het opslaan van de geregistreerde persoonsgegevens die door de gebruiker zijn verschaft tijdens de registratie.

3.10 Het is niet toegestaan dat de gebruikers de website en/of gedeeltes daarvan verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder een voorafgaande schriftelijke toestemming van DFM Auctions.

3.11 DFM Auctions behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. DFM Auctions heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

3.12 Door eenmalige registratie gaat gebruiker akkoord met de Algemene Voorwaarden voor iedere keer dat de gebruiker op de website van DFM Auctions inlogt en al dan niet biedingen uitbrengt.


Artikel 4. Organisatie van de Veiling

4.1 De organisatie, voorbereiding en uitvoering van de veiling worden uitsluitend door DFM Auctions bepaald. Dit betekent onder andere dat DFM Auctions de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de veiling bepaalt en de bevoegdheid heeft om een veiling te annuleren, (eerder dan op de website of elders vermeld) te beëindigen, te schorsen, te verlengen en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen. DFM Auctions heeft voorts het recht onjuistheden, door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en (al dan niet tijdens een veiling) gemaakte fouten (waaronder in elk geval ook begrepen fouten veroorzaakt door computerstoringen, systeemstoringen en/of andere technische storingen) te corrigeren, zonder dat daaraan door bieder enig recht kan worden ontleend.

4.2 Gebruiker verklaart op de hoogte te zijn en gaat akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. DFM Auctions sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van DFM Auctions.

4.3 In geen enkel geval aanvaardt DFM Auctions de aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

 • de mogelijkheid dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel zou zijn.
 • handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie.
 • de onmogelijkheid van een gebruiker om de website (volledig) te gebruiken en/of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem.
 • mogelijke fouten in de software van de website en/of het achterliggende systeem.
 • het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de DFM Auctions website.
 • handelingen van de verkoper nadat de koper daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.
 • het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van DFM Auctions door een derde.

4.4 DFM Auctions heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

 • een bod niet als zodanig te erkennen.
 • een bod te verwijderen.
 • kavels al dan niet te gunnen.
 • een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten
 • één of meerdere kavels niet te veilen of verandering te brengen in (de samenstelling van) kavels
 • vergissingen of toewijzingen bij biedingen te herstellen, zonder dat daaraan door verkoper(s), aanbieders, koper(s) of bieders rechten kunnen worden ontleend.

4.5 DFM Auctions heeft de bevoegdheid om voor deelname aan bepaalde veilingen en/of biedingen op bepaalde kavels aan een gebruiker om een bankgarantie of enige andere vorm van zekerheid te vragen.

4.6 Het oordeel van DFM Auctions omtrent hetgeen voor, tijdens of na de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.


Artikel 5. Privacy

5.1 Met de registratie op de website geeft gebruiker aan DFM Auctions toestemming voor het gebruik en het opslaan van de geregistreerde gegevens. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt door DFM Auctions en de door haar ingeschakelde hulppersonen. De gegevens zullen niet zonder toestemming aan andere derden ter beschikking worden gesteld.

5 2 Persoons- en of bedrijfsgegevens maken nimmer deel uit van de koopovereenkomst, tenzij dit expliciet is vermeld. Indien koper in het bezit gesteld is van persoons- en of bedrijfsgegevens  (bijvoorbeeld als gevolg van de afname van gekochte zaken) is de koper verplicht dit direct te melden aan DFM Auctions en deze gegevens op verzoek af te geven aan DFM Auctions of door haar aangewezen derden. Koper aanvaardt de verplichting volledige geheimhouding te betrachten ten aanzien van de bij koper in bezit gekomen gegevens. 


Artikel 6. Omschrijving kavels

6.1 De te verkopen zaken zijn weergegeven in kavels. De omschrijving van de kavels zijn door DFM Auctions zo juist en volledig mogelijk gemaakt aan de hand van een visuele inspectie. DFM Auctions streeft hiermee ernaar om de omschrijving van de kavel(s) zo goed mogelijk op de website, in de veilingcatalogus, binnen een offerte en andere veilingbrochures te vermelden. DFM Auctions staat echter niet in voor de juistheid hiervan. DFM Auctions is ook niet aansprakelijk voor hierin vermelde onjuiste of onvolledige omschrijvingen en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die daardoor kan ontstaan. Bieders kunnen aan de bedoelde omschrijving en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlenen. Kopers/ bieders worden in de gelegenheid gesteld om kavels te bezichtigen en zij worden geacht daarvan gebruik te maken.

6.2 Leidingen, kabels, en/of andere verbindingen voor energie, besturing of productie die zich aan of in een kavel bevinden, worden slechts tot de eerste afsluiting, fitting of aangebracht merkteken verkocht tenzij anders vermeld in de specifieke online veilingvoorwaarden. Ondergrondse / ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot het kavel tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de specifieke online veilingvoorwaarden.

Artikel 7. Biedingen

7.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meerdere kavels. De gebruiker realiseert zich dat het uitbrengen van een bod onherroepelijk is. Het is niet mogelijk om een bod onder voorwaarden te doen. Een bod kan evenmin worden herroepen of ingetrokken en is zonder enig voorbehoud. Biedingen vinden altijd plaats exclusief opgeld en/of BTW en, indien van toepassing, demontage en/of uithaalkosten.  DFM Auctions en/of verkoper zijn gerechtigd om biedingen namens derden uit te brengen.

7.2 Indien meerdere gebruikers verklaren gezamenlijk een bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

7.3 DFM Auctions bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat zij niet als realistisch kan worden beschouwd, zodat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod kan worden gehouden. Aan deze beslissing kan geen enkel recht ontleend worden door wie dan ook.

7.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een statisch bod of een proxybod. Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een proxybod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veiling systeem zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een proxy bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door  een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een proxy bod en een statisch bod, zal het proxy bod de hoogste bieder zijn.

7.5 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in verkoop wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie, en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag  van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

7.6 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Evenwel kan door toepassing van het bepaalde in artikel 7.1, door gunningsvoorwaarden als opgenomen in de specifieke online veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van DFM Auctions, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogste bod heeft uitgebracht. Met andere redenen wordt onder andere bedoeld, het niet naar behoren kunnen demonteren of transporteren, het niet naleven van de betalingsverplichtingen of het kunnen voldoen aan de specifieke online veilingvoorwaarde enz..

7.7 De op één na hoogste bieder is verplicht zijn bod tot en met de dag dat de kavel(s) opgehaald kan worden c.q. geleverd wordt gestand te doen voor het geval het hoogste bod ongeldig wordt verklaard of niet gestand wordt gedaan, bijvoorbeeld omdat de hoogste bieder zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt, of omdat de overeenkomst met de hoogste bieder om een andere reden niet tot stand komt.

7.8 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling per e-mail bevestigd namens verkoper(s) dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. DFM Auctions heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

7.9 Het risico van de verkochte kavel(s) gaat over van de verkoper op de koper op het moment van toewijzing. De verkoper is tot en met de toewijzing verplicht de goederen deugdelijk te verzekeren Verkoper is tevens verplicht een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering en schadeverzekering af te sluiten en in stand te houden.

7.10 DFM Auctions is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten tussen koper en verkoper. De inhoud daarvan staat steeds nauwkeurig vast. Verkoper en koper realiseren zich dat er zijdens DFM Auctions sprake kan zijn van een tegenstrijdig belang. Koper en verkoper geven hierdoor toestemming aan DFM Auctions voor het tegelijk dienen van de belangen van koper en verkoper.

7.11 Gebruiker staat er voor in dat hij over voldoende financiële middelen beschikt om het bedrag van het bod te vermeerderen met opgeld, BTW en indien van toepassing demontage-/uithaalkosten te voldoen, zodra het bod is geaccepteerd. Mocht gebruiker niet over voldoende middelen beschikken, dan is gebruiker aansprakelijk voor de schade die daardoor ontstaat voor DFM Auctions en/of verkoper(s).


Artikel 8. Kavels, omschrijvingen en garanties en vrijwaringen

8.1 DFM Auctions is gehouden om de kavel zo volledig mogelijk te omschrijven, echter realiseren verkoper en koper zich dat DFM Auctions niet altijd volledig op de hoogte is of kan zijn van de aard, de staat o.i.d. van het verkochte omdat DFM Auctions goederen verkoopt in opdracht van derden. DFM Auctions en verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook.

8.2 De kavels worden (`as is`) verkocht in de staat waarin ze op de datum van de veiling verkeren met alle daaraan verbonden gebreken, lusten en lasten. DFM Auctions en verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en/of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

8.3 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en/of de verkrijgende derden geven generlei recht op schadevergoeding en/of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht en te inspecteren op de daarvoor bestemde kijkdag(en).

8.4 Indien ten aanzien van de kavels aanspraken van derden uit hoofde van eigendom voorbehouden, intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende kavel(s) voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek aan die derden af te geven, dan wel anderszins passende regelingen met die derden te treffen.

8.5 Koper vrijwaart DFM Auctions en verkoper tegen iedere aanspraak van een derde in verband met de koopovereenkomst.

Artikel 9. Onderzoeksplicht

9.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de aangegeven kijkdag(en).

9.2 De koper heeft een onderzoeksplicht. Indien gebruiker een bod uitbrengt op basis van de objectinformatie zonder de kavel vooraf te hebben geïnspecteerd, of laten inspecteren, komt een onjuiste voorstelling van zaken van de kavel voor zijn/haar eigen rekening.

9.3 Als DFM Auctions een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Aan mededelingen, omschrijvingen, voorbeelden en overige inlichtingen van medewerkers van DFM Auctions of door DFM Auctions ingehuurd personeel over kavels kunnen geen rechten worden ontleend. DFM Auctions is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan.

9.4 De koper is verplicht de gekochte zaken bij afname van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel diens gemachtigde zonder aantekening de items in hun hoeveelheid,  hoedanigheid en kwaliteit.

Artikel 10. Betalingsverplichtingen en zekerheidsstelling

10.1 De koper heeft de verplichting om binnen 3 werkdagen na bevestiging van de koopovereenkomst de totale aankoopsom te doen bijschrijven op een door DFM Auctions aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's.

10.2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 16% van de koopsom door DFM Auctions in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 2% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

10.3 DFM Auctions is gerechtigd om van de koper bij of na het sluiten van de koopovereenkomst direct gehele betaling van de koopsom te vorderen of te vorderen dat zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens DFM Auctions of de verkoper. Indien de koper hieraan niet voldoet, is DFM Auctions gerechtigd het bod niet te erkennen en ongeldig te verklaren en het gekochte opnieuw te veilen, dan wel het gekochte toe te wijzen aan de één na hoogste bieder.


Artikel 11. Aflevering

11.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de koper verplicht de gekochte zaken af te nemen op de door DFM Auctions vastgestelde plaats en tijd op vertoon van een deugdelijk legitimatiebewijs.

11.2 De aflevering bestaat uit het ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. Na  aflevering kan de koopovereenkomst (in zijn geheel of gedeeltelijk) niet meer worden ontbonden door de koper. Ook is vernietiging op grond van dwaling in overeenstemming met artikel 6:228 BW en/of wijziging op grond van 6:230 BW uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3 De eigendomsoverdracht en risico overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname of aflevering. De afname c.q. aflevering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom door de koper is voldaan.

11.4 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken maar DFM Auctions kan bepalen dat bepaalde kavels pas na aflevering van andere kavels kunnen worden opgehaald. DFM Auctions is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door verkoper verkochte zaken.

11.5 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert/belemmeren, is verplicht terstond na e-mail door DFM Auctions aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor dit ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan DFM Auctions gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

11.6 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden afgeleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de aflevering onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan terreinen of gebouwen, aan/waarin de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, hebben verkoper en DFM Auctions namens  verkoper, het recht de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per email aan koper op het door de koper opgegeven emailadres, waarna DFM Auctions en/of de verkoper(s) niet verder gehouden is/zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan DFM Auctions van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

11.7 Koper is verplicht alle zaken die staan opgesomd in de kavel af te nemen, ook indien deze geen (of negatieve) waarde zouden hebben.

11.8 Gedurende de ophaaldag is de koper zelf, dan wel diens gemachtigde, verantwoordelijk voor het controleren van de volledigheid van de door hem gekochte goederen. Indien koper na de ophaaldag opmerkt dat de goederen onvolledig zijn, kan koper geen aanspraak meer maken op een creditering.

11.9 De koper dient bij de afname van de gekochte zaken de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en aanwijzingen door of namens DFM Auctions gegeven onvoorwaardelijk en onverkort op te volgen. Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. De koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden niet gerechtigd dan na verkrijging van uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DFM Auctions. De koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal DFM Auctions en verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden.


Artikel 12. Ingebrekestelling, ontbinding

12.1 Indien de koper enige verplichting uit de koopovereenkomst niet nakomt, waaronder het niet tijdig c.q. volledig betalen van de koopsom, het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en/of het niet verstrekken van de voor aflevering benodigde informatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is, en kan DFM Auctions namens verkoper(s) de koopovereenkomst ontbinden. In dat geval staat het DFM Auctions vrij de kavel(s) aan een ander toe te wijzen zonder dat DFM Auctions en/of verkoper(s) tot enige (schade) vergoeding is/zijn gehouden.

12.2 In geval van ontbinding omdat de koper, om welke reden dan ook, toerekenbaar tekortschiet in zijn/haar verplichtingen jegens DFM Auctions  als bedoeld onder 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan DFM Auctions een afkoopsom ter hoogte van 30% van de koopsom verschuldigd. In het geval er ook aanvullende kosten zijn gemaakt door DFM Auctions worden deze ook, bovenop de afkoopsom, in rekening gebracht.

12.3 Indien levering niet mogelijk is omdat de verkoper niet in staat is de zaken (aan DFM Auctions) te leveren, heeft DFM Auctions namens verkoper(s) het recht de koopovereenkomst met koper op deze grond te ontbinden. Bijvoorbeeld indien de opdrachtgever niet (meer) de beschikking heeft (gehad) over de zaak. Namens verkoper(s) is DFM Auctions in dat geval jegens de Koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de betaalde koopsom.

12.4 Indien DFM Auctions als gevolg van overmacht niet in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen, althans als gevolg door omstandigheden die buiten haar invloedsfeer liggen, dan wordt de koopovereenkomst gehouden niet tot stand te zijn gekomen.

12.5 Ontbinding kan ook geschieden indien na het sluiten van de koopovereenkomst DFM Auctions en/of verkoper(s) omstandigheden ter kennis (zijn ge-)komen die verkoper(s) goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in elk geval in geval van (feitelijk) faillissement of surséance van betaling van de koper.

12.6 De koper is te allen tijde gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade aan DFM Auctions te vergoeden.

Artikel 13. Beveiliging

13.1 DFM Auctions spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

13.2 DFM Auctions is echter niet aansprakelijk voor verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de website wordt gemaakt.

13.3 De website van DFM Auctions kan links naar andere websites bevatten. DFM Auctions is niet verantwoordelijk voor dergelijke sites en is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 Iedere aansprakelijkheid van DFM Auctions is uitgesloten behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van DFM Auctions of van haar leidinggevenden. Ook iedere aansprakelijkheid van verkoper is uitgesloten behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of van haar leidinggevenden.

14.2 Indien de aansprakelijkheid van DFM Auctions, voor zover na toepassing van de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden en specifieke online veilingvoorwaarden) nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van DFM Auctions in het desbetreffende geval aanspraak geeft.  Indien de verzekeraar in enig geval niet tot een uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van DFM Auctions beperkt tot € 5.000. Bovendien is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot maximaal de netto koopsom die de verkoper in het kader van de veiling van het kavel van een koper ontvangt.

14.3 DFM Auctions is niet aansprakelijk voor indirecte gevolgschade. Voorts is iedere aansprakelijkheid van DFM Auctions in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten.

14.4 Bij het inschakelen van derden zal DFM Auctions steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. DFM Auctions is evenwel voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

14.5 DFM Auctions en/of verkoper van de goederen is niet aansprakelijk voor zichtbare en niet zichtbare gebreken aan de goederen. De koper zal daarnaar een onderzoek moeten instellen alvorens hij een bod uitbrengt aan de hand van de omschrijving van de goederen, de beschikbare foto’s en van het keuringsrapport of in geval van kijkdagen aan de hand van bezichtiging.

14.6 DFM Auctions is evenwel niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een computerstoring die de bieder niet in staat stelt een bieding uit te brengen of schade als gevolg van technische storingen en/of gebreken van een hard- en software.

14.7 DFM Auctions is niet aansprakelijk voor schade vanaf het moment van toewijzing van de kavel(s) door, of in verband met de kavel(s) veroorzaakt, het verloren gaan van de kavel(s) of enige schade die veroorzaakt is door milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan de kavel(s).

14.8 DFM Auctions en/of verkoper kunnen kijkdagen en dagen van aflevering organiseren. Partijen realiseren zich dat DFM Auctions invloed noch zeggenschap heeft over de goederen, de locatie of de omstandigheden waaronder de kijkdagen en afleverdagen worden georganiseerd. Daarvoor kan zij dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Degene die op kijkdagen of bij de dag van aflevering gebouwen en/of terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. DFM Auctions en de verkoper aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die bij kijkdagen, c.q. het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen ontstaat c.q. de gevolgen die dat met zich meebrengt.

Artikel 15. Slotbepalingen

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

15.2 DFM Auctions kan, naast deze Algemene Voorwaarden, specifieke online veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Deze zullen voor de veiling door gebruiker dienen te worden bevestigd. Bij onderlinge tegenstrijdigheid prevaleert het bepaalde in de specifieke online veilingvoorwaarden boven het bepaalde in de onderhavige Algemene Voorwaarden.

15.3 Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van DFM Auctions is vastgelegd.

Artikel 16 Toepasselijk recht en Geschillen

16.1 Op alle overeenkomsten tussen DFM Auctions en derden is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

16.3 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van  de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de wederpartij en DFM Auctions, in geval de rechtbank bevoegd is, in eerste aanleg beslecht worden door de Rechtbank te Utrecht.

16.4 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17 Vindplaats en wijziging voorwaarden

17.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn tevens te vinden op de website van DFM Auctions.

17.2 DFM Auctions behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur in werking nadat deze per e-mail aan gebruiker zijn meegedeeld of indien zij (digitaal) zijn aanvaard. In andere gevallen is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking van toepassing.

17.3 De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden en eventuele specifieke online veilingvoorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

DFM Auctions gebruikt cookies op haar veilingwebsite om de site beter te laten functioneren en gebruiksvriendelijk te maken voor uw bezoek aan de website. Zo hoeft u bij terugkeer op onze site niet nogmaals dezelfde informatie in te vullen. Een cookie is een klein tekstbestand dat de informatie verzamelt die noodzakelijk is voor het functioneren van onze website en de optimalisatie van uw bezoek aan DFM Auctions. Deze bestanden worden naar uw computer, laptop, telefoon of tablet verstuurd wanneer u onze website bezoekt. Deze cookies stellen DFM Auctions in staat om informatie over het gebruik van onze diensten te verzamelen en om (waar mogelijk) onze diensten aan te passen aan uw behoeften. Lees meer